عنوان کامل پایان نامه :تشخیص تومورهای سرطانی در بافت­های بیولوژیک با بهره گیری از تصویربرداری ماکروویو

تکه هایی از این پایان نامه :

  • دورنمای پایان نامه

در این پایان­نامه نتایج امیدوارکننده­ایی با بهره گیری از Time-Reversal توسط امواج الکترومغناطیس بدست آمده می باشد. در فصل 2، تکنیک Time-Reversal معرفی شده و با بهره گیری از امواج الکترومغناطیس UWB در محیط­های همگن، تصادفی گسسته[1] و تصادفی پیوسته[2] بکار برده می­گردد. یکی از ابزار پذیرفته شده و مورد بهره گیری در روش­های ماکروویو مدل محاسباتی الکترومغناطیس [3]FDTD از هدف مورد نظر می باشد، که در فصل 2 به معرفی آن پرداخته می­گردد. سپس، در فصل 3، تکنیک DORT و TR-MUSIC از پایه مورد بحث قرار می­گیرد، و مسأله­ی جایگاه یابی اهداف نقطه­ایی[4] و گسترده[5] مورد مطالعه قرار می­گیرد. همچنین عملکرد این دو روش در تصویربرداری مایکروویو در یک محیط ناهمگن تصادفی شامل پراکنده کننده­های نقطه­ای نشان داده می­گردد. محیط ناهمگن تصادفی درنظرگرفته شده بر اساس تغییرات مکانی نفوذپذیری خاک می­باشد. اثر پارامترهای یک محیط ناهمگن تصادفی بر روی مقادیر ویژه[6] و بردارهای ویژه­ی[7] TRO برای دو هدف نزدیک به هم مورد مطالعه قرار می­گیرد. در فصل 4، تصویربرداری ماکروویو با تکنیک­های DORT و TR-MUSIC را به صورت ویژه و کاربردی روی مسأله­ی تصویربرداری از پشت دیوار (TWI)[8] و ردیابی جسم هدف سوق می­دهیم. جمع بندی و نتیجه گیری و همچنین گزیده­ایی از موضوعات تحقیقاتی به مقصود پیش­برد در آینده، در فصل 5 اظهار گردید.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word